Ü
Y
E
L
İ
K

KAMU AVUKATLARININ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI İLE MESLEKİ SORUMLULUKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI ZORUNLUDUR

KAMU AVUKATLARININ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI İLE MESLEKİ SORUMLULUKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI ZORUNLUDUR KAMU AVUKATLARININ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI İLE MESLEKİ SORUMLULUKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI ZORUNLUDUR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun I, II, III ve IV sayılı cetvellerinde yer alan kamu idareleri bünyesinde Avukatlar, 657 s. Devlet Memurları Kanunu, 399 s. KHK ve 4857 s. İş Kanunu kapsamında, hem idarenin hem de yargının ayrılmaz parçası olarak, özveri ile görev yapmaktadır. 

Kapsamda bulunan ‘’Sağlık Bakanlığı’’ Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan avukatlar ise, hem ‘’Beyaz Kod’’ uygulamalarında manevi, yahut maddi fiziksel saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını Ceza Davalarında temsil etmekte, hem de rücu, yahut Bakanlığın temsil talep ettiği diğer davalarda; idareyi, büyük bir sorumluluk altında temsil etmektedir. 

Nitekim bu sorumluluğun sonucu olarak avukatın mesleğinden dolayı –hafif de olsa- kusurları ile bir davanın kaybedilmesine sebep olmaları, örneğin; bir süreyi, aşkın iş yükleri sebebiyle kaçırmaları durumunda; doğan zararı karşılamak zorunda kalmakta, haklarında disiplin cezası işlemi tatbik edilmekte, yerine göre cezai kovuşturmaya konu edilebilmekte, doğrudan doğruya oluşan zarardan malen sorumlu tutulmaktadır. 

Bunun sonucu olarak kamu avukatı, bedeli milyonlarca lirayı bulan davalarda yaşanan kaybı telafi etmek zorunda kalmaktadır. Avukatın, bu durumdan kurtulabilmesi için bir ‘’mesleki sorumluluk sigortası’’ altında çalışması gerekmekteyse de, sigorta şirketleri; kamu avukatlarının görevli olduğu dosyaların mali değerlerinin aşırı yüksek olması, kamu avukatlarının sürekli iş yoğunluğu altında insan üstü bir çaba ile çalışmak zorunda olması gibi sebeplerle, kamu avukatlarına mesleki sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınmakta veya çok yüksek prim bedelleri belirlemektedir. 

Halihazırda hak ettiği değeri göremeyen, hak ettiği ücreti alamayan kamu avukatlarının, bu meblağı karşılaması ise mümkün olmamaktadır. Bu bedel, idare tarafından da ödenmemektedir. 

Öte yandan Kamu Avukatları, Kurumdan Kuruma, merkezden taşraya farklılıklar arz eden idari yapılanmalar ve ‘’avukatlık mesleğiyle bağdaşmayacak’’ hiyerarşik statüler altında görev yapmaktadır. 

Bu kapsamda, özelde ‘’Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda görev yapan kamu avukatlarının’’, genelde ise tüm kamu avukatlarının;

-Yeknesak bir idari yapılanmaya kavuşturulmaları, Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak ‘’hiyerarşik statüler’’ altında çalıştırılmamaları,

- Üzerlerinde bulunan, ‘’mobbing derecesine varan’’ iş yükünden kurtarılmaları, 

-‘’Avukatlık Hizmetleri’’ kapsamına girmeyen ihale komisyonu gibi idari komisyonlarda görevlendirilmemeleri, aksi halde bu görevlerinin karşılıklarının ödenmesi, 

-‘’Avukatlık ruhsatına sahip olmayan’’ hukuk müşavirlerine, avukata münhasır yetkilerin verilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Makam ve Temsil Tazminatlarının yeniden düzenlenmesi kapsamında, Hukuk Müşavirlerine ödenmekteyken, esas temsil yetkisine sahip olan Avukatlara ödenmeyen ‘’temsil ve görev tazminatlarının’’ ödenmesi, 

- Aylık ve gelirlerinin ‘’aynı eğitimi gördükleri’’ Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler ile eşit düzeye getirilmesi, Avukatlık mesleğine yaraşır bir seviyede ücret almalarının sağlanması, 

-Vekalet ücretlerinin dağıtımında kamu avukatları lehine yeniden düzenlemelere gidilmesi GEREKMEKTEDİR. 

Bu kapsamda Genel Sağlık-İş sendikası olarak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda görev yapan tüm ‘’kamu avukatlarının’’:

1- Kamu Avukatlığının Kariyer Meslek Sınıfı olarak kabul edilmesi, 

2- Kamu Avukatlarına 4800 Ek gösterge, 2000 Makam Tazminatı ve emsale uygun temsil tazminatı, 

3- %200 özel hizmet tazminatı verilmek suretiyle gelirlerinin ‘’Avukatlık Mesleğine Yaraşır’’ bir seviyeye yükseltilmesi,

4- Mesleki Sorumluluk Sigortalarının idarece yaptırılması, 

5- Vekalet ücreti limitinin tamamen kaldırılması,

6- Hukuk Birimlerinin bağlı bulunduğu Hiyerarşik amirin, Avukatlık Kanununun 1. maddesinin 2. fıkrası da göz önünde bulundurularak, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve net olarak belirlenmesi, 

7- Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği, 600-700 dosyadan sorumlu olan Avukat ile, 30-40 dosyadan sorumlu olanın aynı ücreti kazanmasının önüne geçilmesi, 

ŞEKLİNDEKİ TALEPLERİNİ, HER MECRADA DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ.