Ü
Y
E
L
İ
K

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı Madde 1- Sendikanın adı, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’dır. Kısa adı Genel Sağlık-İş’tir.

Sendikanın Merkezi ve Adresi Madde 2- Sendikanın Genel Merkezi ANKARA’dır. ( Değişik: 21.09.2014) Sendikanın adresi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:32/15 Çankaya/ANKARA Genel Merkezin başka bir ile taşınmasına Sendika Genel Kurulu karar verir. İl içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın il içinde başka bir adrese nakli tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

Sendikanın Faaliyet Gösterdiği Hizmet Kolu Madde 3- Sendika; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5. maddesinde belirtilen 3 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetleri hizmet kolunda kurulmuş olup, bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile bunların eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim araştırma ünitelerinde bir kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini kapsar. Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Sendikanın Amaç ve İlkeleri Madde 4- Sendika; vazgeçilmez ve devredilmez insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi temelinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ve çalışma barışının sağlanması, kamu sağlık çalışanlarının temel hak ve çıkarlarının savunulması amacıyla; 1) Emperyalist merkezlerce dayatılan, sağlığı piyasalaştıran politikalara karşıdır, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını savunur. 2 ) Tam bağımsız Türkiye’yi savunur. 3) Çalışanlar arasında farklı çalışma biçimlerine (4C,4B vb.) karşı çıkar, kadrolu, güvenceli çalışma biçimini savunur.

 1. a) Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki, sendikal, hukuksal ve özlük hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,
 2. b) Tüm kamu çalışanlarına evrensel çalışma standartlarına uygun toplusözleşme ve grev hakkı tanınması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması konusunda mücadele etmeyi,
 3. c) Hizmet kolundaki tüm çalışanların sendikalaşması için çaba göstermeyi ve sendikanın tüm organ ve birimlerinde sendika içi demokrasiyi katılımcı bir anlayışla yaşama geçirmeyi ve geliştirmeyi,
 4. d) Üyelerin yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürebilmelerine imkân verecek adil ve yeterli bir ücret almaları ve prim, teşvik, ek ödeme ya da özendirme adı altında yapılacak her türlü ödemenin adaletli bir biçimde ve zamanında yapılabilmesini sağlamayı,
 5. e) Üyelerinin ve diğer çalışanların ruhsal ve bedensel olarak onurlu, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir biçimde çalışabilecekleri iş ortamlarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmayı,
 6. f) Hizmet kolunda meslek hastalıklarının tanımlanarak, öncelikle oluşmalarını engellemek üzere her türlü tedbirin alınmasını ve teşhis, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının ücretsiz ve öncelikli olarak yapılmasını sağlamayı, ayrıca proje üreterek her türlü kurum, kuruluş ve meslek örgütü ile işbirliği içinde faaliyette bulunmayı,
 7. g) Kamu çalışanlarının siyaset yapma hakkını kazanmaları için çaba göstermeyi, ancak hiçbir siyasi partiyle organik ilişkiye girmemeyi,
 8. h) Sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı kabulüyle özelleştirmeye karşı çıkarak, üyelerinin ve tüm çalışanların iş güvencelerinin korunması ve sendikasızlaştırılmalarının engellenmesi amacıyla, “üretimden gelen güç” de dahil olmak üzere tüm hak ve yetkileri etkin bir biçimde kullanarak meşru yollarla mücadele etmeyi,
 9. i) Engelli üyelerin ve diğer engelli (Değişik: 02.06.2018) çalışanların uygun çalışma ortamlarının sağlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için hukuksal girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmayı,
 10. j) Kadın üyelerinin ve tüm çalışan kadınların çalışma hayatına etkin bir biçimde katılabilmeleri için pozitif ayrımcılığın desteklenerek etkin, verimli ve adil çalışma koşullarının sağlanması için her türlü girişimde bulunmayı,
 11. k) Dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, felsefi inanç ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, tüm üyelerinin ve tüm çalışanların hak ve özgürlüklerden adaletli ve eşit bir biçimde yararlanabilmeleri için hukuksal süreçler dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmayı,
 12. l) Kendi tüzüğü ve sendikal anlayışı doğrultusunda, evrensel bildirgelerde ve uluslararası sözleşmelerde yer alan insan hak ve özgürlükleri ile çalışma hayatına ilişkin uygun düzenlemelerin, iç hukuk düzeyinde tanınması için girişimde bulunmayı,
 13. m) Tüm vatandaşların, sendika üyelerinin ve tüm çalışanların, sağlık hizmetlerinden ücretsiz, eşit ve adaletli bir biçimde yararlanabilmeleri için oluşturulacak her türlü sağlık politikasına doğrudan müdahale edebilmeyi, görüş bildirmeyi, alternatif kamucu sağlık politikaları üretmek amacıyla proje üretmeyi ve çalışmalar yapmayı, bu maksatla idari ve hukuki zeminde girişimde bulunmayı,
 14. n) Üyelerinin mesleki niteliklerinin artırılması ve mesleki eğitim standartlarının uluslararası ölçütlere paralel olarak geliştirilmesi amacıyla ayrıntılı iş tanımlamalarının yapılarak, hizmet içi eğitim, seminer, panel, sempozyum, konferans v.b. eğitici faaliyetlerin düzenlenmesini, ve bu çerçevede her türlü basın ve yayın aracını kullanmayı,
 15. o) Üyeleri arasında çalışma yaşamı içinde ve dışında sosyal ve kültürel alanlarda dayanışma ve işbirliğini sağlamak üzere gezi, toplantı, konser v.b. her türlü sosyal etkinliği düzenlemeyi,
 16. p) Toplumun kaynaştırılması, birlik, beraberlik ve ulusal aidiyet duygularının güçlendirilmesi, doğanın, tarihin ve kültürel mirasın korunması, sağlık ve çağdaş kentleşmenin oluşturulmasının sağlanması için yaşamın her alanında her türlü girişim ve faaliyette bulunmayı,
 17. r) Çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için, diğer ulusal, uluslararası örgüt, sendika ve konfederasyonlarla ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
 18. s) Organlarının oluşumunda ve iç işleyişinde demokratik kurallara ve örgüt ahlakına titizlikle uymayı,
Amaç edinerek bu amaçların gerçekleştirilmesi esnasında işveren, siyasi parti, sermaye grupları ve benzeri örgütlerin baskı ve müdahalesine izin vermeksizin, bunlardan bağımsız olarak faaliyet gösterir.

Sendikanın Görev ve Yetkileri Madde 5- Sendika, Anayasa ve yasalarla, Türkiye Cumhuriyetinin usulüne göre onayladığı uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yetkilerini kullanarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal ve demokratik hak ve çıkarlarını adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmekten başka;

 1. a) Üyeleri adına, sendikanın amaç ve ilkelerine uygun ulusal ve uluslar arası sendikal üst örgütlere üye olur, onların genel kurul ve toplantılarına delege, temsilci ya da gözlemci gönderir, onları kendi toplantılarına çağırır.
 2. b) Kurum İdari Kurullarına ve Devlet Personel Mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara temsilci göndererek toplu iş görüşmelerine katılır, sonuçlandırmaya taraf olur veya uyuşmazlık çıkarır.
 3. c) Toplu iş sözleşmeleri yapar, bu konudaki uyuşmazlıklarda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, istemlerde bulunur, gerektiğinde demokratik, meşru eylem ve etkinlikler yapar.
 4. d) Çalışma hayatından, mevzuattan, mutabakat metinlerinin uygulanmasından, toplu iş görüşmelerinden, örf ve adetten doğan anlaşmazlıklarda ve üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur, bu davaları izler, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur.
 5. e) Sendika, faaliyette bulunduğu hizmet koluna giren kamu görevlilerini, sendika çatısı altında örgütleyerek en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır.
 6. f) Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kurs, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay, sergi, konser, tiyatro gösterileri vb. mesleki, sosyal eğitim, kültür ve örgütlenme etkinliklerini düzenler, bu çerçevede her türlü basın ve yayın aracını kullanır.
 7. g) Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için, kar amacı gütmemek şartıyla sağlık, tatil, dinlenme, spor tesisleri, kreş, yuva, öğrenci yurdu, huzurevi, kitaplık ve okuma odaları kurar ya da kiralar ve işletir.
 8. h) Kitaplık ve basımevi kurar ve işletir, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete vb. yayınlar yapar, internet siteleri ve başka basın ve yayın kuruluşları kurar ve işletir.
 9. i) Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar
 10. j) Kadın üyelerinin çalışma yaşamında ve sendikada etkin olabilmeleri için gerekli önlemleri alır.
 11. k) Engelli üyelerinin çalışma yaşamını ve sendikal etkinliklerini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alır.
 12. l) Çalışma hayatının ve sosyal güvenliği düzenleyen yasaların, çalışanların yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni yasalarla bunları iyileştirmek için uğraşı verir, grev hakkı için mücadele eder ve diğer sendikalarla dayanışma içinde olur.
 13. m) Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda, ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere verimlilik araştırmaları yaparak raporlar düzenler, önerilerde bulunur.
 14. n) Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden doğan açığa alınma, tutukluluk ve hükümlülük gibi hallerde yardım amaçlı sandıklar kurar.
 15. o) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyelerinin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflerin kurulması ve sonraki aşamalarda yardım eder ve nakit mevcudunun % 10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.
 16. p) Doğal afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
 17. r) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu diğer yetkileri kullanır.
Sendikanın Çalışma Şekli ve Yasaklar Madde 6- Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak faaliyet gösterir. Sendika, kamu makamlarından ve siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz. Sendika, siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz ve işaretlerini kullanamaz.

İKİNCİ BÖLÜM – ÜYELİK Sendikaya Üye Olma Madde 7- Sendikaya; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 5. maddesinin 3 numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında, bir kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri başka hiçbir koşul aranmaksızın üye olabilirler ( Değişik: 13.05.2012 )

Üyeliğin Kazanılması Madde 8- Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin, 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formunu işyeri temsilcileri aracılığıyla veya doğrudan şube veya temsilciliğe vermesi veyahut sendika Genel Merkezine göndermesi ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulüyle kazanılır. Şube Yönetim Kurulu yapılan üyelik başvurularını 7 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmedikçe üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içerisinde işverene gönderilir. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelik geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikaya yazılı olarak bildirilir. Üyelik işleminin gerçekleşmesi ile birlikte üyeler, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul etmiş sayılırlar.

Üyeliğin Nakli Madde 9- Sendika üyeleri, işyerinin bulunduğu yerdeki şubenin üyeleridirler. İşyeri değişenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube, üyelik formunu yeni şubeye gönderir. Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz. Üyeliği nakledilenlerin eski şube organlarındaki yönetim görevleri de sona erer.

Üyelik Ödentisi Madde 10- Sendika üyesinin aylık ödentisi; kadroya ya da pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşidir. Üyeliği askıya alınanların ve ücretsiz izinlilerin aidat yükümlülüğü yoktur. Üyelerin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için aidatlarını ödemeleri gerekir.

Üyelikten Çekilme Madde 11- Her üye üyelikten istediği zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen üye tarafından 3 nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kuruma verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini 15 gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvuru tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli olur. Bu süre içerisinde çekilme iradesinde bulunan üyeden üyelik kesintisi yapılmasına devam edilir. Çekilenin, bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde, yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Üyelikten Çıkarılma Madde 12- Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika Genel Kurulunca verilir. Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile bildirilir.

Üyeliğin Devamı ve Üyeliğin Askıya Alınması Madde 13- Üyeliğin devamı ve askıya alınması; Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar askıya alınır. Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların sendika organlarındaki görevlerinin adaylık süresince ve seçilmeleri halinde ne olacağına mevzuata göre karar verilir.

Üyeliğin Sona Ermesi Madde 14- Sendika üyeliği; a)Sendika üyeliğinden çekilme, b)Sendika üyeliğinden çıkarılma, c)Üyenin ölümü,

 1. e) Herhangi bir nedenle üye olma niteliğini yitirme ile sona erer.
Ancak emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara Üye Olma, Birleşme ve Üyelikten Çekilme Madde 15- Sendikanın, ulusal veya uluslararası bir sendikal kuruluşa üye olması veya üyelikten çekilmesi, başka bir sendikayla birleşmesi genel kurul kararı ile olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – SENDİKA ORGANLARI Zorunlu organlar Madde 16-

 1. A) Sendikanın merkez zorunlu organları şunlardır:
1)Merkez Genel Kurul 2)Merkez Yönetim Kurulu 3)Merkez Denetleme Kurulu 4)Merkez Disiplin Kurulu
 1. B) Sendika, zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla başka organlar da kurabilir.
Danışma Organı Madde 17- Başkanlar Kurulu Sendikanın politikaları ve çalışma programı oluşturmasında danışma organıdır. Merkez yönetim kurulu üyeleri ile şube ve il temsilcilik başkanlarından oluşur. Denetim kurulu üyeleri de toplantıyı izleyebilirler. Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de toplantıyı izleyebilirler. Dört ayda bir olağan olarak, merkez yönetim kurulunun kararı ile de her zaman olağanüstü olarak toplanır. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yılda bir kez olmak üzere toplantı yapılmayabilir. (Değişik: 17.09.2021) Toplantıya genel başkan başkanlık eder. Toplantıda alınan kararlar örgüte yazılı olarak bildirilir.

Genel Merkez Genel Kurul Madde 18- Sendika Genel Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili karar organıdır. Genel kurul üyelerden oluşur. Ancak sendika üye sayısının bini aşması durumunda merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şube ve temsilciliklerden seçilen delegelerle birlikte toplam 200 kişiden oluşur. Delegeler genel kuruldan en az iki ay önce sendika üye sayısının delege sayısına bölümü sonucu bulunacak anahtar sayıya göre şube ve temsilcilik genel kurullarınca seçilir. Şubelerde delege seçim çevresi şube örgütlenme alanı, temsilciliklerde de temsilcilik örgütlenme alanıdır. Merkez Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak toplanır. Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu kararı veya genel kurul delegelerinin en az 1/5’inin yazılı isteği ile her zaman olağanüstü toplanabilir. Genel kurula çağrı merkez yönetim kurulunca yapılır, genel kurul altmış gün içinde toplanmak zorundadır. ( Değişik: 02.06.2018) Genel kurul toplantı yeter sayısı genel kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Genel kurula ilişkin diğer hususlar bu konuda geçerli olan yasa ve diğer mevzuat hükümlerine göre uygulanır. Genel kurulda hiçbir uygulama demokratik ilkelere aykırı olamaz. (Değişik 21.09.2014 / 17.05.2015)

Seçimlerde uygulanacak Esaslar Madde 19- Merkez ve Şube Genel kurullarında seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre çarşaf liste ile yapılır. Çarşaf listede yer alacak isimlerin sırası kura ile belirlenir. (Değişik: 02.06.2018) Genel Kurulun Görevleri Madde 20- Genel Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Genel kurul gündemini onaylar ya da içerik ve sırasını değiştirir.
 2. b) Organların seçimini yapar. c) Tüzük değişikliği yapar. İlgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük değişikliği için geçmişe etki etmemek koşuluyla Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir. (Değişik 02.06.2018 )
 3. d) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu raporlarını görüşür ve karara bağlar.
 4. e) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşerek karara bağlar.
 5. f) Sendika tüzüğünde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verir.
 6. g) Taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ya da mevcut taşınmaz malların kiralanması konusunda yönetim kuruluna yetki verir.
 7. h) Sendika yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarını belirler.
 8. i) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme. (Değişik 02.06.2018 )
 9. j) Başka bir sendika ile birleşme ve katılma kararı verir.
 10. k) Mülga (18.05.2015)
 11. l) Konfederasyonlara veya diğer üst kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme kararı verir.
 12. m) Amaçlarına uyan uluslararası sendikal kuruluşlara üye olma veya çekilme kararı verir.
 13. n) Fesih kararı verme. Sendikanın feshine karar verme, genel kurula katılanların 2/3 ünün onayı ile olur.
 14. o) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Madde 21- Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Genel kurulu tarafından üyeler arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Seçilen 7 asil üye genel kuruldan sonraki bir hafta içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapar. Yönetim kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Genel başkanın veya en az iki yönetim kurulu üyesinin çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda, başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. Merkez Yönetim Kurulu kararları 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu kapsamında imzalanabilir. (Değişik 02.06.2018 )

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 22- Genel Merkez Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Sendikanın tüzel kişiliği Genel Merkez Yönetim Kuruluna ait olup Şube, Temsilcilik ve iş yeri temsilcilik birimleri onun verdiği yetkiyi kullanır ve onun adına görev yaparlar. Merkez genel kurulun aldığı kararlar ve tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda sendikayı yönetir. Görevleri şunlardır: (Değişik 02.06.2018) a) Sendikanın çalışma programını yapmak,

 1. b) Toplu iş görüşmeleri yapmak, bu görüşmeler sonucunda doğan iş uyuşmazlıklarında eylem planları hazırlamak, uygulamak veya kaldırmak,
 2. c) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına göre menkul, gayrimenkul almak, kiralamak, kiraya vermek,
 3. d) Toplu iş görüşmesi yapmak için gerekli tüm işlemleri yürütmek ve yapmak, bu konuda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 4. e) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube veya temsilcilikler açmak.
 5. f) Gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez veya Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,
 6. g) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları ve çalışma gruplarını kurmak, gerekli personeli bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, , bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek,
 7. h) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
ı) Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar vermek,
 1. i) Mevzuat, tüzük ve Genel Kurul kararları doğrultusunda diğer görevleri yerine getirmek,
 2. j) Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gerekirse Danışma Kurulu oluşturmak. Danışma Kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek,
 3. k) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek. Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak.
 4. l) Genel Merkez Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
 5. m) Gelir ve gider hesaplarını göz önünde bulundurarak her nevi taşınır mal edinmek ve kiralamak,
 6. n) Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar vb. sosyal faaliyetler düzenlemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak,
 7. o) Genel başkan ya da genel başkanın görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından, sendika genel politikalarına aykırı düşmemek koşuluyla, basın toplantısı düzenlemek, yazılı ve sözlü demeçler vermek, bu doğrultuda her türlü basın yayın aracını kullanmak,
ö) Sendikanın çalışmasına ilişkin ihtiyaç duyulacak yönetmelikleri üst hukuk normlarına uygun olarak hazırlamak, hazırlanan yönetmeliği öncelikle başkanlar kurulunda görüşüldükten sonra yürürlüğe koymak, uygulamak, mevzuatla çeliştiği durumlarda değiştirmek ve yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında genel kurulun bilgisine sunmak.(Değişik: 17.09.2021)
 1. p) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara, sendikal faaliyetler çerçevesinde diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına ve gezilerine katılmak ve katılacakları tespit etmek,
 2. r) Kanun, yönetmelik, toplu iş görüşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,
 3. s) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak bu konularda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,
 4. t) Üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etmek konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, hukukçularına vekalet vermek,
 5. v) Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak.
 6. y) Sendika merkezine ait demirbaş eşya terki ve devri konusunda karar almak.
 7. z) Genel Kuruldan aldığı yetki ile yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak kaydıyla, ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirir. (Değişik 02.06.2018 )
Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda sayılan görev ve yetkileri aralarında iş bölümü yaparak yürütürler.

Genel Merkez Denetleme Kurulu Madde 23- Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca üyeler arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu, genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Sendikanın denetimi altı ayda bir olağan olarak yapılır. Gerek görülmesi halinde olağanüstü denetleme yapılabilir. ( Değişik 02.06.2018 ) Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda, başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. Denetim sonucunda hazırlanan rapor yönetim kuruluna sunulur. Ayrıca her genel kurul dönemi içinde genel kurula bir rapor sunulur.

Genel Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 24- Genel Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi. Sendika genel merkez organlarının harcama ve çalışmalarını; yasalara, tüzüğe, ilgili yönetmeliklere, genel kurul kararlarına ve bütçe esaslarına uygunluğu bakımından denetleyerek sonucu bir raporla Genel Merkez Genel Kurul’ una sunmak. 2) Tüzüğe uygun olarak kurumsal işleyiş, idari ve mali denetlemede bulunulması, tüzükte gösterilen denetleme görevlerinin yapılması. 3) Olağan olarak 6 ayda bir denetleme yaparak raporunu Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak. 4) Yaptığı denetleme sonucu aykırılık gördüğünde Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan sendika Genel Merkez Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek. 5) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine, şube, temsilcilik ve diğer alt organların denetimini yapmak. Denetleme sonucunda gerekli görürse alt organ olağanüstü genel kurul çağrısı teklifini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek. 6) Yasalar, tüzük, yönetmelik, genel kurul kararları ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

Genel Merkez Disiplin Kurulu Madde 25- Genel Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca üyeler arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel Merkez Disiplin Kurulu, genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Genel Merkez Disiplin Kurulu toplantıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı bildirimi üzerine üye tam sayısı ile yapılır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. (Değişik : 02.06.2018 )

Merkez Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 26- Merkez Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1) Merkez Yönetim Kurulunun istemi üzerine,(Değişik: 17.09.2021) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, tüzük ve yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu gereği için Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirir.(Değişik: 17.09.2021) 2) Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar. 3) Üyelikten çıkarma cezası verilmesini gerekli gördüğü durumlarda ilgilinin üyeliğini Genel Merkez Genel Kurula kadar askıya alarak kararını Genel Merkez Genel Kurula sunar. 4) Görev dönemine ilişkin raporunu hazırlayarak, Genel Merkez Genel Kurulu’na sunar. 5) Merkez Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak en çok otuz (30) gün içinde sonuçlandırır. Merkez Disiplin Kurulu, önüne gelen disiplin soruşturmasını otuz (30) gün içinde sonuçlandıramazsa, bu süreyi üç defadan çok olmamak üzere, birer ay süreyle uzatabilir.(Değişik: 17.09.2021)

Şubelerin Oluşturulması ve Şube Organları Madde 27- Sendika şubeleri, en az 400 üye ile ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Genel kurul kararı ile kapatılabilir. Şube Zorunlu Organları:

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu
 4. d) Şube Disiplin Kurulu
Şube Danışma Kurulu Madde 28: Şube Danışma Kurulu: İlçe ve İşyeri temsilcilerinden oluşur. Üç ayda bir toplanır. Tavsiye kararı alır. (Değişik: 02.06.2018 )

Şube Genel Kurulu Madde 29- Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır. Şube Genel Kurulu, kadrosu şube bölgesinde olan ve sendika ödenti kesintisi yapılan üyelerden oluşur. (Değişik: 02.06.2018 ) Şube genel kurulunun toplanmasında uygulanacak usul ve esaslar, çalışma biçimi Merkez Genel Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir. (Değişik: 17.09.2021) Olağan Şube Genel Kurulları, Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği seçim takvimine uygun olarak, Genel Merkez Olağan Genel Kurulundan en az iki ay önce toplanmak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 15 (on beş) gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna ve mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. (Değişik : 02.06.2018 )

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 30-Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Şube Genel Kurul gündemini ve/veya sırasını değiştirmek,
 2. b) Bir önceki dönem şube yönetim, denetleme, disiplin kurullarının çalışmalarının değerlendirilmesi ve aklanması,
 3. c) Şube yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile Merkez Genel Kurul delegelerini seçmek,
 4. d) Yasa, mevzuat, tüzük, yönetmelikler, Şube Genel Kurulu kararları ile verilmiş görevler ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.
Şube Yönetim Kurulu Madde 31- Şube Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen veya ilk kuruluşta Merkez Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği 7 (yedi) kişiden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunda eksilme olursa en çok oy alan yedekten başlamak üzere asıl kurul üyeliğine davet edilir. ( Değişik : 02.06.2018 ) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma biçimleri ve işleyişleri Merkez Yönetim Kuruluna uyumlu olarak yönetmelik ile belirlenir.(Değişik: 17.09.2021) Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 32-Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
 1. a) Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına, yasalara, tüzüğe, yönetmeliklere göre şubeyi yönetmek ve kurumsal işleyişi sağlamak.
 2. b) Gelir-gider işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlamak ve Şube Genel Kuruluna sunmak.
 3. c) İşyeri temsilciliklerini oluşturmak ve kurumsal işleyişlerini sağlamak. Varsa aksaklıkları gidermek için önlem almak.
 4. d) Şube Genel Kurul çağrısı yapmak.
 5. e) Şube başkanı basına ve kamuoyuna açıklama yapabilir.
Şube Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda sayılan görev ve yetkileri aralarında işbölümü yaparak yürütürler.

Şube Denetleme Kurulu Madde 33-Şube Denetleme Kurulu, Şube üyeleri arasından şube genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Merkez denetim kurulunun işleyişiyle ilgili usul ve esaslar kıyasen şube denetim kurulu için de uygulanır.

Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 34- Şube Denetleme Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Denetleme Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir. (Değişik: 17.09.2021)

Şube Disiplin Kurulu Madde 35- Şube Disiplin Kurulu, Şube üyeleri arasından şube genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. (Değişik: 17.09.2021)

Şube Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 36- Şube Disiplin Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Disiplin Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir. (Değişik: 17.09.2021)

İl ve İlçe Temsilcilikleri Madde 37- Merkez yönetim kurulunca, Şube ve Temsilcilik olan yerlerde varsa görüş alarak İlçe Temsilciliği kurulur. Şube ve Temsilcilik olmayan yerlerde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile il ve ilçe temsilcilikleri kurulabilir, şube ve il temsilcilikleri bünyesinde ise ilçe temsilcilikleri kurulabilir. Kurulacak olan il ve ilçe temsilciliklerinin işleyiş usul ve esasları konu ile ilgili yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir. (Değişik: 17.09.2021)

İşyeri Temsilciliği Madde 38 – İşyeri Temsilciliği: Merkez yönetim kurulunca, Şube ve temsilcilik olan yerlerde varsa görüş alarak işyeri temsilcisi atanır, şube ve temsilcilik olmayan yerlerde merkez yönetim kurulu kararı ile işyeri temsilcisi atanır. Atama tarihi itibariyle 1 ay içinde işyeri temsilciliği seçimi yapılır. Seçilen kişi Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile görevine başlar. Seçim yapılamadığı durumlarda, işyerinde atanan iş yeri temsilcisi görevine devam eder. İş yeri Temsilciliği,(Değişik: 17.09.2021) sendikanın iş yerinde temsili ve üyelerin sendikal süreçlere katılması için oluşturulan en önemli organı olup işleyiş usul ve esasları konu ile ilgili yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir.(Değişik: 17.09.2021)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – MALİ KONULAR Sendikanın Gelirleri Madde 39- Sendikanın gelirleri şunlardır:


 1. a) Üyelerin bordroya yansıyan damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamından Genel Kurulun belirleyeceği en az binde dört, en çok otuzda bir oranında alınan üye ödentileri,
 2. b) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, kiralama ve satışlarından doğan gelirler;
 3. c) Bağış ve yardımlar,
 4. d) Yayın gelirleri,
 5. e) Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,
 6. f) Diğer gelirler.
Sendika gelirleri, elde edildiği tarihten itibaren beş gün içinde bankaya yatırılır, sendikanın zorunlu giderleri için kasada en fazla on asgari ücrete eşit (Değişik: 17.09.2021) TL.ye kadar nakit bulundurulabilir. Şubelerden toplanan üye ödentilerinin %60’ı genel merkezde kalır, % 40’ı şubelere gönderilir. Sendikanın mali konularına ilişkin usul ve esaslar ile harcamalara ilişkin konular yönetmelikle düzenlenir.(Değişik: 17.09.2021)

Ödentilerin Toplanması Madde 40- Sendika ödentileri, üyelerin aylık ve ücret bordrolarından kestirilebileceği gibi banka hesapları üzerinden veya elden de toplanabilir. Bu konuda teknolojik gelişmelerden yararlanılabilir.

Sendikanın Giderleri Madde 41- Sendika gelirleri yasa ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla bu tüzükte yazan amaç ve ilkeler doğrultusunda genel kurulca kabul edilen bütçeye göre merkez yönetim kurulunca sarf edilir. Gelir ve giderlerden genel kurula karşı merkez yönetim kurulu sorumludur. Şube ve temsilcilikler harcamalarını merkez yönetim kurulunca gönderilen avanslardan karşılar ve harcama belgeleriyle her ay avans mahsubu gerçekleştirilir.

Mali Yardımlar Madde 42 – Sendika, üyelerinin sendikal görev ilişkisinden ya da sendikal etkinliklerinden dolayı uğratıldıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla parasal yardım yapabilir. Bu parasal yardım konusu, yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Üyenin kaybı daha sonra karşı tarafça ödendiğinde, üye, Sendikanın yaptığı yardımı geri verir.

Ücret Ödeme Madde 43- Sendika, şube ve temsilciliklerde çalıştırılacak yönetici ve diğer personelin mali ve sosyal hakları genel kurulca kararlaştırılacak ilkeler ve verilecek yetki çerçevesinde merkez yönetim kurulunca kararlaştırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM – ÖDÜL VE CEZALAR Ödüller Madde 44- Mülga (18.05.2015)

Disiplin Cezaları Madde 45- Sendika tüzüğünde yazan ilkelere, yetkili organ kararlarına, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı hareket eden üyelere, fiilinin ağırlığına göre uyarma, kınama yöneticilik görevinden el çektirme (Değişik: 17.09.2021) ve üyelikten çıkarma cezaları verilebilir Disiplin soruşturması ve disiplin cezalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. (Değişik: 17.09.2021) Merkez, Şube ve temsilcilik organlarında görev yapanlar hakkında merkez yönetim kurulunun konuyu merkez disiplin kuruluna havale etmesiyle disiplin soruşturması açılabilir. Bunlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Merkez Yönetim Kurulunun bir üyesi hakkında disiplin kuruluna sevk kararını görüşeceği toplantıya ilgili üye davet edilmez. Yokluğunda karar verilir. (Değişik: 17.09.2021)

ALTINCI BÖLÜM – ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Organlarda görev süresi Madde 46- Mülga (18.05.2015)

Seçimlerde ve görevden almalarda uygulanacak esaslar Madde 47– Mülga (18.05.2015)

Adaylarda Aranacak Şartlar Madde 48- Merkez ve Şubelerin zorunlu organlarında görev almak isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır: Türk vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanmaya ehil ve hizmet kolunda fiilen çalışıyor olmak, Kamu Hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak, Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak.

Organlara Seçilenlerin Güvenceleri Madde 49- Mülga (18.05.2015)

Birleşmeyecek Görevler Madde 50– Merkez, şube ve temsilcilik organlarından yalnızca birisinde görev alınabilir. Yedek üyelik ve üst kuruluş temsilciliği veya yöneticiliği istisnadır. Sendikada bir görevi varken başka bir göreve seçilen kişinin önceki görevi kendiliğinden sona erer.

Mal Beyanı Madde 51- Sendika yöneticilerinin tümü kamu görevlisi olduklarından, işyerlerine verilen mal beyanları yeterlidir.

Adli ve idari Takibata Uğrama Madde 52– Sendika üyelerinin sendikal haklar mücadelesi nedeniyle adli veya idari takibata uğraması durumunda merkez yönetim kurulu tarafından sendikanın olanakları çerçevesinde her türlü tedbir alınır ve her türlü yardım yapılır. Zorunlu Organlarda Görev Alanlar Madde 53– Mülga (18.05.2015)

Yönetmelikle Düzenleme Madde 54- Sendikanın ihtiyaç duyacağı yönetmelikler merkez yönetim kurulunca hazırlanıp, üst hukuk normlarına uygun hazırlanır, hazırlanan yönetmelik öncelikle başkanlar kurulunda görüşüldükten sonra yürürlüğe konulur, uygulanır, mevzuatla çeliştiği durumlarda değiştirilir ve yürürlüğe konulan yönetmelikler ilk genel kurulda Genel kurulun bilgisine sunulur. (Değişik: 17.09.2021)

Denetim, Kapsam ve Mahiyeti Madde 55- Mülga (18.05.2015)

Tüzük Değişikliği Madde 56- Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. (Değişik: 02.06.2018)

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar Madde 57- Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

 1. a) Üye kayıt defteri,
 2. b) Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,
 3. c) Üyelikten ayrılanlar dosyası, çıkış bildirim formları,
 4. d) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Başkanlar Kurulu kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılacağı karar defterleri,
 5. e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
 6. f) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
 7. g) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile Defter-i Kebir,
 8. h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile giden evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar,
ı) Kasa defteri,
 1. i) Demirbaş eşya kayıt defteri.
Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında, yardımcı defterler de tutabilir. Şubeler de (d),(e) ve (f) fıkrasındaki kayıtları tutmak zorundadırlar.

Profesyonel Çalışma, Uzman Personel ve Danışman Madde 58- Sendika merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak örgütlenme, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim ve benzeri alanlarda bürolar kurabilir, buralarda sürekli ve geçici olarak profesyonel çalışma koşullarında uzman kişiler ve danışman çalıştırabilir.

Çalışma Ekipleri Oluşturma Madde 59- Sendika; merkez ve taşra birimlerinin çalışmalarına katılmak, onları desteklemek, sorunları ve çözüm yollarını demokratik yollardan ortaya koymak amacıyla, üyelerden geçici ve sürekli olarak çalışma ekipleri kurabilir, üyelerden ya da başkalarından danışma kurulları oluşturabilir.

Yetkilendirme Madde 60- Mülga (18.05.2015)

Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlemler Madde 61- Fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara üyelik ve üyelikten çekilme ve kapatma hallerinde Merkez Genel Kurulu delege sayısının 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Bu gibi durumlarda karar yeter sayısı, üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Fesih, infisah ve kapatma hallerinde sendikanın para ve mal varlığı üyesi olduğu konfederasyona devredilir. (Değişik 02.06.2018)

Demirbaş Eşyanın Kayıt, Devir, Satış ve Terkini Madde 62-Sendika veya şubeler adına satın alınacak demirbaş eşyanın kayıt, devir, satış ve terkini ile ilgili esas ve usuller sendika Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yürürlük Tarihi Madde 63-Bu tüzük, 14/10/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 63-Bu tüzük, 18/05/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 63- Bu tüzük, 03.06.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 64- Bu tüzük, 17.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi Madde 65- Bu tüzüğü, Genel Sağlık-İş Genel Kurulu adına Merkez Yönetim Kurulu yürütür.