Ü
Y
E
L
İ
K

Hakkımızda

Sendikamız; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5. maddesinde belirtilen 3 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetleri hizmet kolunda kurulmuş olup, bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile bunların eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim araştırma ünitelerinde işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, tüm kamu görevlilerini kapsar. Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Sendikanın Amaç ve İlkeleri
Madde 4- Sendika; vazgeçilmez ve devredilmez insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi temelinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ve çalışma barışının sağlanması, kamu sağlık çalışanlarının temel hak ve çıkarlarının savunulması  amacıyla;
1) Emperyalist  merkezlerce  dayatılan, sağlığı piyasalaştıran politikalara karşıdır, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde, Atatürk’ün başlattığı  ulusal,  kamucu ve  halkçı sağlık politikalarını savunur.
2 ) Tam bağımsız Türkiye’yi savunur.
3) Çalışanlar arasında farklı çalışma biçimlerine  (4C,4B vb.) karşı çıkar, kadrolu, güvenceli çalışma biçimini savunur.

 1. Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki, sendikal, hukuksal ve özlük hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,
 2. Tüm kamu çalışanlarına evrensel çalışma standartlarına uygun toplusözleşme ve grev hakkı tanınması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması konusunda mücadele etmeyi,
 3. Hizmet kolundaki tüm çalışanların sendikalaşması için çaba göstermeyi ve sendikanın tüm organ ve birimlerinde sendika içi demokrasiyi katılımcı bir anlayışla yaşama geçirmeyi ve geliştirmeyi,
 4. Üyelerin yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürebilmelerine imkân verecek adil ve yeterli bir ücret almaları ve prim, teşvik, ek ödeme ya da özendirme adı altında yapılacak her türlü ödemenin adaletli bir biçimde ve zamanında yapılabilmesini sağlamayı,
 5. Üyelerinin ve diğer çalışanların ruhsal ve bedensel olarak onurlu, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir biçimde çalışabilecekleri iş ortamlarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmayı,
 6. Hizmet kolunda meslek hastalıklarının tanımlanarak, öncelikle oluşmalarını engellemek üzere her türlü tedbirin alınmasını ve teşhis, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının ücretsiz ve öncelikli olarak yapılmasını sağlamayı, ayrıca proje üreterek her türlü kurum, kuruluş ve meslek örgütü ile işbirliği içinde faaliyette bulunmayı,
 7. Kamu çalışanlarının siyaset yapma hakkını kazanmaları için çaba göstermeyi, ancak hiçbir siyasi partiyle organik ilişkiye girmemeyi,
 8. Sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı kabulüyle özelleştirmeye karşı çıkarak, üyelerinin ve tüm çalışanların iş güvencelerinin korunması ve sendikasızlaştırılmalarının engellenmesi amacıyla, “üretimden gelen güç” de dahil olmak üzere tüm hak ve yetkileri etkin bir biçimde kullanarak meşru yollarla mücadele etmeyi,
 9. Engelli üyelerin ve diğer engelli çalışanların uygun çalışma ortamlarının sağlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için hukuksal girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmayı,
 10. Kadın üyelerinin ve tüm çalışan kadınların çalışma hayatına etkin bir biçimde katılabilmeleri için pozitif ayrımcılığın desteklenerek etkin, verimli ve adil çalışma koşullarının sağlanması için her türlü girişimde bulunmayı,
 11. Dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, felsefi inanç ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, tüm üyelerinin ve tüm çalışanların hak ve özgürlüklerden adaletli ve eşit bir biçimde yararlanabilmeleri için hukuksal süreçler dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmayı,
 12. Kendi tüzüğü ve sendikal anlayışı doğrultusunda,  evrensel bildirgelerde ve uluslararası sözleşmelerde yer alan insan hak ve özgürlükleri ile çalışma hayatına ilişkin uygun düzenlemelerin,  iç hukuk düzeyinde tanınması için girişimde bulunmayı,
 13. Tüm vatandaşların, sendika üyelerinin ve tüm çalışanların, sağlık hizmetlerinden ücretsiz, eşit ve adaletli bir biçimde yararlanabilmeleri için oluşturulacak her türlü sağlık politikasına doğrudan müdahale edebilmeyi, görüş bildirmeyi, alternatif kamucu sağlık politikaları üretmek amacıyla proje üretmeyi ve çalışmalar yapmayı, bu maksatla idari ve hukuki zeminde girişimde bulunmayı,
 14. Üyelerinin mesleki niteliklerinin artırılması ve mesleki eğitim standartlarının uluslararası ölçütlere paralel olarak geliştirilmesi amacıyla ayrıntılı iş tanımlamalarının yapılarak, hizmet içi eğitim, seminer, panel, sempozyum, konferans v.b. eğitici faaliyetlerin düzenlenmesini, ve bu çerçevede her türlü basın ve yayın aracını kullanmayı,
 15. Üyeleri arasında çalışma yaşamı içinde ve dışında sosyal ve kültürel alanlarda dayanışma ve işbirliğini sağlamak üzere gezi, toplantı, konser v.b. her türlü sosyal etkinliği düzenlemeyi,
 16. Toplumun kaynaştırılması, birlik, beraberlik ve ulusal aidiyet duygularının güçlendirilmesi, doğanın, tarihin ve kültürel mirasın korunması, sağlık ve çağdaş kentleşmenin oluşturulmasının sağlanması için yaşamın her alanında her türlü girişim ve faaliyette bulunmayı,
 17. Çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için, diğer ulusal, uluslararası örgüt, sendika ve konfederasyonlarla ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
 18. Organlarının oluşumunda ve iç işleyişinde demokratik kurallara ve örgüt ahlakına titizlikle uymayı,

Amaç edinerek bu amaçların gerçekleştirilmesi esnasında işveren, siyasi parti, sermaye grupları ve benzeri örgütlerin baskı ve müdahalesine izin vermeksizin, bunlardan bağımsız olarak faaliyet gösterir.

 

Sendikanın Görev ve Yetkileri
Madde 5- Sendika, Anayasa ve yasalarla, Türkiye Cumhuriyetinin usulüne göre onayladığı uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yetkilerini kullanarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal ve demokratik hak ve çıkarlarını adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmekten başka;

 1. Üyeleri adına, sendikanın amaç ve ilkelerine uygun ulusal ve uluslar arası sendikal üst örgütlere üye olur, onların genel kurul ve toplantılarına delege, temsilci ya da gözlemci gönderir, onları kendi toplantılarına çağırır.
 2. Kurum İdari Kurullarına ve Devlet Personel Mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara temsilci göndererek toplu iş görüşmelerine katılır, sonuçlandırmaya taraf olur veya uyuşmazlık çıkarır.
 3. Toplu iş sözleşmeleri yapar, bu konudaki uyuşmazlıklarda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, istemlerde bulunur, gerektiğinde demokratik, meşru eylem ve etkinlikler yapar.