Ü
Y
E
L
İ
K

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Kadroya Geçişine İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgilendirme

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Kadroya Geçişine İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgilendirme Sözleşmeli Sağlık Personelinin Kadroya Geçişine İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgilendirme
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Kadroya Geçişine ilişkin olarak; 7433 s. “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.01.2023 tarihli 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre:
  • 657 s. Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli çalışanlar,
  • 4924 s. ‘’Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun’’ kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
  • 663 s. KHK’nın 45/A maddesi kapsamında 3+1 yıl sözleşmeli çalışanlar
  • 5258 s. Aile Hekimliği Kanununun 3. Maddesinin 2. Fıkrasının son cümlesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları,
  • 657 s. Kanunun 4/B maddesi veya 4924 s. Kanun kapsamında çalışmakta iken aile hekimliği uygulamalarında görev alan sözleşmeli personeller,
  • 657 s. Kanunun 86. Maddesi kapsamında ‘’Açıktan Vekil olarak atanan’’ vekil ebe ve hemşireler,
Kısmi zamanlı çalışıyor olmamaları, 657 s. Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan ‘’ Genel Şartları’’  taşımaları, 28/11/2022 tarihi itibariyle sözleşmeli personel için sözleşmelerinin devam ediyor ve çalışıyor olmaları; vekil ebe ve hemşireler içinse bu görevlerinin devam ediyor olması şartlarını taşıyan kişiler, 26/01/2023 tarihinden itibaren 30 gün içinde idareye başvuru yapmaları halinde kadrolu statüye geçirileceklerdir. Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar için, 30 günlük  başvuru süresi ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. (4/B , 4924 s. Kanun , 663 s. KHK m.45/A kapsamındaki personel için örnek dilekçe için tıklayınız) (Vekil Ebe ve Hemşireler için örnek dilekçe için tıklayınız) Kadroya geçiş işlemleri;  4/B, 45/A gereğince 3+1 yıl çalışanlar, 4924 s. Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanlar ve Aile Sağlığı Çalışanları için ‘’Personelin halihazırda çalışmakta olduğu vizelenmiş veya ihdas edilmiş kadrolar’’ üzerinden yapılacaktır. Başka bir anlatımla, yapılan düzenlemede kadroya geçiş talebinde bulunan sözleşmeli personelin görev yerinin değişmemesi esas kabul edilmiştir. Yine düzenlemeye göre, sözleşmeli statüsünden kadrolu statüye geçiş yapan sağlık personeline herhangi bir ‘’iş sonu tazminatı’’ ödemesi yapılmayacağı öngörülmüş; ancak bu sürelerin 5434 s. Emekli Sandığı Kanunu gereğince verilen ‘’Emekli İkramiyesine Esas Hizmet Yılına’’ dahil edileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde sözleşmeli personelin sözleşmeli statüsünde geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde göz önünde bulundurulacağı hüküm altına alınmıştır. Yapılan düzenlemede kadroya geçiş işlemlerinin idarece 26/01/2023 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapılması öngörülmüştür. Buna göre Sağlık çalışanları, ekteki dilekçelerden kendilerine uygun olan dilekçeyi doldurarak kurumlarına verdikten sonra, başkaca bir işlem yapmalarına gerek kalmaksızın kadroya geçiş işlemleri tamamlanacaktır. Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları için ise, tarafımıza başvuruda bulunmaları halinde örnek dilekçeleri kendilerine ayriyeten ulaştırılacaktır.