Ü
Y
E
L
İ
K

ÇANAKKALE'DE “GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER” NEDENİYLE YAŞANAN EK ÖDEME MAĞDURİYETİNE SON VERDİK

ÇANAKKALE'DE “GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER” NEDENİYLE YAŞANAN EK ÖDEME MAĞDURİYETİNE SON VERDİK ÇANAKKALE'DE “GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER” NEDENİYLE YAŞANAN EK ÖDEME MAĞDURİYETİNE SON VERDİK

         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli olan üyemiz, idare tarafından “2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde görevlendirilmiştir.” Bu idari işleme karşı açılan davada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından, idari işlemin iptaline karar verilmiştir.  

          Üyemiz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde göreve başladıktan 58 gün sonra, idarece bu kez yine “2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmiştir.” Bu idari işleme karşı açılan davada da, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından, idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

 Söz edilen geçici görevlendirmelerin iptal edilmesi üzerine üyemiz, kadrosuna geri dönmüştür. Kadrosuna dönen üyemiz, hakkında tesis edilen görevlendirme işlemleri sebebiyle; “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı 3. Bölümünün “Tabip Dışı Personelin Ek Ödemelerinin Aylıklarla Birlikte Ödenmesi” başlıklı 4. maddesi ile “İlave Ek Ödeme Puanı" başlıklı 45. maddesi” gereğince, yapılması gereken % 20 artırımlı ek ödemeden mahrum kalmıştır. Bu nedenle, üyemiz tarafından, idareye başvurularak, “İPTAL EDİLEN hukuka aykırı görevlendirmeler sebebiyle MAHRUM KALDIĞI %20 artırımlı ek ödeme tutarlarının, hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek faiziyle birlikte kendisine ödenmesini” talep etmiştir. Üyemizin talebi, davalı Rektörlük tarafından reddedilmiştir.

                Talebi reddedilen üyemizin, Sendikamıza başvurması üzerine kendisine hukuki destek verilerek, Hukuk Müşavirliğimizce, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nde iptal ve tam yargı davası açılmıştır.

              Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda verilen kararda, “Olayda, her ne kadar ilgili Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca, döner sermaye ek ödemesinin, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebileceği kuralı yer almakta ise de, söz konusu düzenlemenin, normal işleyiş içerisinde anılan gelirlerin dağılımına ilişkin düzenleme içerdiği, bu ek ödemeden yararlanan kişinin hukuka aykırı bir işlemle ek ödeme gelirinden mahrum bırakılması ve bu hukuka aykırılığın sonradan yargı kararlarıyla giderilmesi halinin anılan mevzuatta öngörmediği, davacının “fiilen” çalışamamasının, hukuka aykırı bulunan işlemlerden kaynaklandığı ve iptal edilen hukuka aykırı işlemler sonucu tüm maddi haklarının ödenmesinin, yukarıda değinilen Anayasa hükmü ve idare hukuku ilkesi gereği olduğu hususları dikkate alındığında, talep konusu ek ödemenin de yoksun kalınan bir parasal hak olarak uğranılan zarara karşılık davacı ile aynı yerde ve unvanda görev yapan personelin almış olduğu ek ödemeler dikkate alınarak idarece tazmini gerektiğinden, hukuka aykırı işlemler nedeniyle … tarihinden beri mahrum kalınan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yapılan ek ödemelerin ödenmesi istemiyle yapılan … tarihli başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek, ret idari işleminin İPTALİNE ve tüm hak edişlerinin üyemize ÖDENMESİNE karar verilmiştir.

            Hukuk Müşavirliğimizin süreçteki savunmaları, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından dikkate alınarak, üyemizin, hak edişlerinin kendisine ödenmemesi yönündeki mağduriyeti son bulmuş durumdadır.  Her zaman söylediğimiz gibi, üyelerimize karşı yapılan haksız ve hukuka aykırı tüm işlemlerde, karşınızda GENEL SAĞLIK-İŞ’i bulacaksınız! Kazanan yine Genel Sağlık-İş; yine Genel Sağlık-İş üyesi olmuştur!