Ü
Y
E
L
İ
K

HUKUKİ GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERMİŞ, “DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNE” DAİR 209 SAYILI KANUNUN İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİN İPTALİNE HÜKMEDİLMİŞTİR

HUKUKİ GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERMİŞ, “DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNE” DAİR 209 SAYILI KANUNUN İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİN İPTALİNE HÜKMEDİLMİŞTİR HUKUKİ GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERMİŞ, “DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNE” DAİR 209 SAYILI KANUNUN İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİN İPTALİNE HÜKMEDİLMİŞTİR

               23.06.2022 tarih ve 31875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesi değiştirilerek, söz konusu düzenleme içeriğe “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibareleri eklenmiştir.

 Söz konusu değişikliğin yapılmasının ardından 12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin, disiplin cezası verilen sağlık emekçilerine, belirlenen sürelerle ek ödeme yapılamayacağına dair “disiplin işlemi” niteliğindeki düzenlemesi ile Yönetmelik içeriğindeki düzenlemelerin birçoğunun Yönetmelikle düzenlemeyeceği hususundaki durum da dahil olmak üzere; ilgili Yönetmeliğin birçok düzenlemesine karşı, Sendikamızca, Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Davamız halen devam etmektedir.

 Bu süreçte Sendikamız Genel Sağlık-İş’in verdiği mücadele, Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular sonrasında da dikkate alınarak, 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin 2022/102 E. – 2023/154 K. sayılı kararıyla, 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesine eklenmiş olan “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek olup, idarenin bu zaman aralığında Kanun ile yeni düzenlemeler ihdas etmesi beklenmektedir.

 Anayasa’nın 128. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Genel Sağlık-İş olarak, en başından beri “disiplin durumu” ve 209 sayılı Kanunda belirtilen durumların Yönetmelik ile düzenlenemeyeceği, hem açıklamalarımızda belirtilmiş, hem de açtığımız davada tüm detaylarıyla Danıştay Başkanlığına iletilmiştir.

 Anayasa Mahkemesi kararı ile yine Genel Sağlık-İş’in dediği olmuş, Genel Sağlık-İş’in eylem, söylem ve davaları, bir kez daha yargı nezdinde karşılık bulup, dikkate alınarak, Danıştay nezdinde açmış olduğumuz davaya konu edilen hususlar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar ile yalnızca disiplin durumunun yönetmelikle düzenlenmesi değil; “sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esaslarının” YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR.

 İlerleyen süreçte, en başından beri savunduğumuz üzere; söz edilen hususların Kanunla düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Genel Sağlık-İş, gerek birel işlemlere karşı, gerekse de genel düzenleyici idari işlemlere karşı açtığı davalarla yeni zaferler kazanmaya, ses getirmeye, adından söz ettirmeye ve üyelerinin menfaatlerini korumaya devam edecektir.